సిద్ధార్థ

రచన: హెర్మన్ హెస్

అనువాదం: నారాయణ

మొదటి భాగము

 1. బ్రాహ్మణ కుమారుడు
 2. శ్రమణులు
 3. గౌతముడు
 4. మేలుకొలుపు

రెండవ భాగము

 1. కమల
 2. ప్రజల నడుమ
 3. సంసారం
 4. నది ఒడ్డున
 5. పడవ సరంగు
 6. కుమారుడు
 7. ఓం
 8. గోవిందుడు
changed April 19, 2008